space เกี่ยวกับกรมสรรพากร space ห้องข่าว space บริการอิเล็กทรอนิกส์ space ความรู้เรื่องภาษี space บริการข้อมูล space อ้างอิง space FAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
           
  ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมอัตลักษณ์กรมสรรพากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
  โครงการ "สอนภาษีสำหรับเยาวชนปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 " ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 เมื่อวันที่ 11/01/2562 
  รองอธิบดีกรมสรรพากร ประเทศมาเลเซีย พร้อมคณะเข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 เมื่อวันที่ 28/11/2561
  อธิบดีกรมสรรพากรตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 เมื่อวันที่ 23/11/2561 
  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
       
         
         
       
       
       
         
       
       
Last update : Friday, February 8, 2019 by Sittichai RD Pak8