.
คู่มือแนะนำการใช้งาน Basic Search
     
       ทั่วโลก
 
จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่ ๑/๑๐/๒๕๖๐
web counter
หน้าหลัก
เกี่ยวกับ สท.เชียงราย
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งสรรพากรจังหวัด/สรรพากรพื้นที่เชียงราย
ผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
หน่วยจัดเก็บภาษี
เบอร์โทรศัพท์
ผลการจัดเก็บ
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประกวดราคา-ขายทอดตลาดทรัพย์สินเสื่อมสภาพ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินทีดิน-สิ่งปลูกสร้าง
ข่าวอบรม - สัมมนาภาษี
ความรู้เรื่องภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
ประมวลภาพกิจกรรม
ปฏิทินท่องเที่ยวเชียงราย
แจ้งเบาะแสข้อมูลแหล่งภาษี
ความสามัคคีปรองดอง
facebook  สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย
ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กรมสรรพากร ใน AEC
750 ปี  เมืองเชียงราย
เชียงรายพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง :: Ministry Of  Finance
สำนักปลัดกระทรวงการคลัง
The Revenue Department :: กรมสรรพากร
The Excise Department :: กรมสรรพสามิต
The Treasury Department :: กรมธนารักษ์
The Customs Department :: กรมศุลกากร
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
เหนือสุดยอดในสยาม    ชายแดนสามแผ่นดิน    ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา    ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง
มุมสรรพากร


>สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด รับเกียรติบัตรในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลในการลดใช้พลังงานต่อเนื่อง 3 ปี(2561 - 2563)ได้ตามเป้าหมายการลดใช้พลังงาน 10% ....รายละเอียด 
อบรม - สัมมนาภาษี ....รายละเอียด 
แจ้งเบาะแส/ข้อมูลแหล่งภาษี เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษี ....รายละเอียด 
ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ ....รายละเอียด 
คำชี้แจงการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
คำชี้แจงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามี-ภรรยา (ฉบับที่ 2 )
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของนักแสดงสาธารณะ
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๕๗๕) พ.ศ. ๒๕๕๖

ระบบบริจาคอิเล็คทรอนิคส์ e -donation
บริการจดทะเบียน
ใบกำกับภาษีอิเล็คทรอนิคส์และใบรับอิเล็คทรอนิคส์ (e-Tax Invoice &e-Receipt)
ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
ติดตามขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มทางเน็ต
โปรแกรมคำนวณภาษีฯอสังหาริมทรัพย์
ระบบให้บริการยื่นคำขอคัดค้นข้อมูลแบบฯ
บริการค้นหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก

ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
ยื่นแบบผ่าน Rd Smart Tax Application
ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์
บริการให้ความรู้เรื่องการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี
ส่ง/ตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการคืนภาษี
ข้อคิดสะกิดใจการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 , 91
ยื่น บช.1 ตามประกาศ ป.ป.ช.

แบบแสดงรายการภาษี แบบคำร้อง/คำขอต่างๆ
ประมวลรัษฎากรฉบับอิเล็คทรอนิคส์
Insight Pasi
e-Magazine
e-Book<