เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมร่วมกันกับ
หน่วยงานในกรมสรรพากร ผ่าน โปรแกรม Microsoft Team
ประชุมการบริหารงานจัดเก็บ ภาษีของสรรพากรพื้นที่สาขา (ก.บ.อ.) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมสรรพากรได้จัดให้มีการฝึกอบรม ทางไกล สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กรในรูปแบบของ Agile Methodology
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 ให้บริการเป็นจุดรับลงทะเบียนตามโครงการ" เราชนะ"
นายสถิตพงษ์ จันทรพลพันธ์ สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เข้าร่วมประชุม กับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ขอแสดงความยินดี กับนายสถิตพงษ์ จันทรพลพันธ์ สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เนื่องในโอกาส
รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2563
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการตาม โครงการรางวัลรัษฎากรพิพัฒน์นักจัดเก็บภาษีพันธุ์แท้
ถวายราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
more       


                                                               
 
  more
แจ้งความประสงค์บริการให้ความรู้ / คำแนะนำ
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3
แจ้งความประสงค์บริการให้ความรู้ / คำแนะนำ
ในการยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เสียภาษี
และประชาชน
ที่มีต่อส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี สท.ชลบุรี ๓

                 


Last update :
 Thursday, April 1, 2021