:: สำนักงานสรรพากรภาค 4 ::
   
                     
 
หมายเลขโทรศัพท์กลาง ๐-๒๕๒๕-๔๘๓๑-๗

หน่วยงาน-เจ้าหน้าที่
โทรสายตรง
ภายใน
โทรสาร
สรรพากรภาค ๔  
๑๑๑
๐-๒๔๒๔-๔๘๔๘
  หน้าห้อง  
๑๑๒
 
ผู้ช่วยสรรพากรภาค  
๑๒๑
 
  หน้าห้อง  
๑๒๒
 
ผู้ช่วยสรรพากรภาค  
๑๓๑
 
  หน้าห้อง  
๑๓๒
 


หน่วยงาน-เจ้าหน้าที่
โทรสายตรง
ภายใน
โทรสาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๐-๒๕๒๕–๔๘๔๔
๐-๒๕๒๕–๔๘๔๓
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๐-๒๕๒๕–๔๘๔๒
๒๑๑
 
  หน้าห้อง  
๒๑๒
IP PHONE ๓๐๐๖
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
๒๑๓
IP PHONE ๑๔๐๒
หัวหน้างานบริหารทั่วไป  
๒๒๑
 
  เจ้าหน้าที่  
๒๒๓
 
  โต๊ะประชาสัมพันธ์  
๒๒๒
 
  ห้องประชุม  
๒๒๔
 
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่  
๒๓๑
 
  เจ้าหน้าที่  
๒๓๒
 
หัวหน้างานฝึกอบรม  
๒๔๑
 
  เจ้าหน้าที่  
๒๔๒
 
  ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์  
๒๔๓
 
  ห้องรับรองเตรียมบรรยาย  
๒๔๔
 
หัวหน้างานการเงิน  
๒๕๑
 
  เจ้าหน้าที่  
๒๕๒
 
ห้อง GFMIS  
๒๕๓
 
หัวหน้างานพัสดุ  
๒๖๑
 
  เจ้าหน้าที่  
๒๖๒
 
  ห้องเก็บพัสดุ  
๒๖๓
 
  พนักงานขับรถยนต์  
๒๖๔
 

หน่วยงาน-เจ้าหน้าที่
โทรสายตรง
ภายใน
โทรสาร
ส่วนวางแผนและประเมินผล
๐-๒๕๒๕–๔๘๓๙
 
๐-๒๕๒๕–๔๘๓๙
ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและประเมินผล
๐-๒๕๒๕–๔๘๓๘
๔๑๑
IP PHONE ๔๗๐๔
  หน้าห้อง  
๔๑๒
IP PHONE ๓๐๐๕
หัวหน้าฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี  
๔๒๑
 
  เจ้าหน้าที่  
๔๒๒
 
  เจ้าหน้าที่  
๔๒๓
 
หัวหน้าฝ่ายวางแผนและประเมินผลการตรวจสอบ  
๔๓๑
 
  เจ้าหน้าที่  
๔๓๒
 
  เจ้าหน้าที่  
๔๓๓
 
หัวหน้าฝ่ายวางแผนและประเมินผลงานกรรมวิธีฯ  
๔๔๑
 
  เจ้าหน้าที่  
๔๔๒
 
  เจ้าหน้าที่  
๔๔๓
 


หน่วยงาน-เจ้าหน้าที่
โทรสายตรง
ภายใน
โทรสาร
ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
๐-๒๕๒๕–๔๘๔๑
๐-๒๕๒๕–๔๘๔๑
ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากร
๐-๒๕๒๕–๔๘๔๐
๕๑๑
 
  หน้าห้อง  
๕๑๒
IP PHONE ๓๐๐๓
หัวหน้าฝ่ายวางแผนและประเมินผลการเร่งรัดฯ ๑  
๕๔๑
 
  เจ้าหน้าที่  
๕๔๒
 
  เจ้าหน้าที่  
๕๔๓
 
หัวหน้าฝ่ายวางแผนและประเมินผลการเร่งรัดฯ ๒  
๕๕๑
 
  เจ้าหน้าที่  
๕๕๒
 
  เจ้าหน้าที่  
๕๕๓
 
หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดีภาษีอากร  
๕๓๑
 
  เจ้าหน้าที่  
๕๓๒
 
  เจ้าหน้าที่  
๕๓๓
 
หัวหน้าฝ่ายอุทธรณ์ภาษีอากร  
๕๒๑
 
  เจ้าหน้าที่  
๕๒๒
 
  เจ้าหน้าที่  
๕๒๓
 


หน่วยงาน-เจ้าหน้าที่
โทรสายตรง
ภายใน
โทรสาร
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
๐-๒๕๒๕–๔๘๔๖
 
๐-๒๕๒๕–๔๘๔๖
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
๐-๒๕๒๕–๔๘๔๕
๓๑๑
 
  หน้าห้อง  
๓๑๒
IP PHONE ๔๗๐๗
หัวหน้าฝ่ายเตรียมการและบันทึกข้อมูล  
๓๒๑
 
  เจ้าหน้าที่  
๓๒๒
IP PHONE ๑๔๐๓
  เจ้าหน้าที่  
๓๒๓
 
  ห้องบันทึกข้อมูล  
๓๒๔
IP PHONE ๓๐๐๑
  ห้องรับแบบ ภ.ง.ด.๙๐ ๙๑  
๓๒๕
IP PHONE ๑๔๐๕
หัวหน้าฝ่ายประมวลผล  
๓๓๑
 
เจ้าหน้าที่งานเครื่อง  
๓๓๒
IP PHONE ๑๔๐๔
เจ้าหน้าที่งานประมวลผล  
๓๓๓,๓๓๔
 
ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์และserver  
๓๓๕
 


หน่วยงาน-เจ้าหน้าที่
โทรสายตรง
ภายใน
โทรสาร
ศูนย์ตอบปัญหาผู้เสียภาษี  
๕๕๕
  
   
   
                     

Last update : Tuesday, May 7, 2019