เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document

กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี/แบบยื่นรายการ
กำหนดเวลาการยื่นแบบฯ ประเภทแบบฯ หมายเหตุ
ภายในวันที่ 1-7 ของเดือน ภ.ง.ด. 1  
  ภ.ง.ด. 2  
  ภ.ง.ด. 3  
   ภ.ง.ด. 53  
วันที่ 1-15 ของเดือน ภ.พ. 30  
  ภ.พ. 31  
  ภ.ธ. 40  
มกราคม ภ.ง.ด. 2ก  
  ภ.ง.ด. 3ก  
กุมภาพันธ์ ภ.ง.ด. 1ก  
             ภ.ง.ด. 1ก (พิเศษ)  
มีนาคม ภ.ง.ด. 90  
  ภ.ง.ด. 91  
พฤษภาคม ภ.ง.ด. 50  
  ภ.ง.ด. 52  
  ภ.ง.ด. 55 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 ม.ค -31ธ.ค)
สิงหาคม ภ.ง.ด. 51 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 ม.ค -31ธ.ค)
กันยายน ภ.ง.ด. 94  
     

Last update :
 Thursday, October 20, 2016