เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


การรับข้อร้องเรียน
 
 
การรับข้อร้องเรียน
      ท่านสามารถร้องเรียน หรือให้เบาะแสเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สรรพากรผู้ให้บริการไม่สุภาพ
รวมทั้งการกระทำอันไม่เป็นธรรม, การทุจริต และการหลีกเลี่ยงภาษีอากร
วิธีการร้องเรียน :
  ร้องเรียนด้วยตนเองที่ตู้รับร้องเรียนที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
  ร้องเรียนทางไปรษณีย์ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
       เลขที่ 7/85 ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000
  ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ที่ 0-3471-5357
  ร้องเรียนทางโทรสาร ที่ 0-3471-5615
  ร้องเรียนผ่านระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์
       E-mail : Samutsongkhram@rd.go.th

Last update :
 Friday, July 7, 2017