เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
สท

วางแผนปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของกรม และสำนักงานสรรพากรภาค

กำกับดูแลผู้เสียภาษีเป็นรายผู้ประกอบการ ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบภาษีอากรสำหรับรายที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้าง และดำเนินคดีแก่ผู้เสียภาษี รวมทั้งตอบข้อหารือทางภาษีอากร

กำกับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

พิจารณาคืนเงินภาษีอากร

ปฏิบัติงานด้านกรรมวิธีภาษี

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม น้อมนำธรรมาภิบาล บริการทันสมัย ใส่ใจประชาชน       

จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ

จัดเก็บภาษีอย่างถูกต้อง ทั่วถึง เป็นธรรมตามกฎหมาย

ให้บริการดูแล และให้คำแนะนำกับผู้เสียภาษีด้วยความจริงใจ

สร้างความสมัครใจในการเสียภาษีให้กับประชาชน

 

Last update :
 Friday, July 21, 2017