เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


::โครงสร้าง::
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ประเภท สังกัด สถานที่ปฎิบัติงานจริง
1 นายจักราวุธ เพชร์แก้ว สรรพากรพื้นที่ (ผู้อำนวยการสูง) ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม  
2 นางสาวพันธนันท์ กิจพ่วงสุวรรณ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่
3 นางอารีย์ ชยาธารรักษ์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่
งานเลขานุการ
1 นางอุบลรัตน์ อนุเครือ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม เลขานุการสรรพากรพื้นที่ฯ
2 นางสาวอัมพร เทศนา เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม เลขานุการสรรพากรพื้นที่ฯ
3 นางสาวอุษณี รัตนโฆสิต พนักงานธุรการ ส4 ลูกจ้างประจำ สท.สมุทรสงคราม เลขานุการผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ฯ
4 นางสาวขวัญดาว เจริญสุข เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลูกจ้างชั่วคราว สท.สมุทรสงคราม เลขานุการส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี
5 นางสาวสุรภา อ่อนจันทร์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ลูกจ้างชั่วคราว สท.สมุทรสงคราม เลขานุการผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ฯ
ส่วนบริหารงานทั่วไป
1 นางสาวสมศรี วุฒานุสรณ์ เจ้าพนักงานสรรพากรอาวุโส ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนบริหารงานทั่วไป
2 นางสาวภัทธิยา พูลบุญ เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม งานธุรการ
3 นางพรทิพย์ งามโสภา นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม หัวหน้างานบริการผู้เสียภาษีฯ
4 นางสุณีย์ หอมทิพย์ เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม งานบริการผู้เสียภาษีฯ
5 นางสาวลัดดา สุทธิศักดิ์ นักวิชาการภาษีชำนาญการ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม หัวหน้างานคลัง
6 นางสาวจรรยา จาตุรัส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม งานคลัง
7 นางสาวณัฐกฤตา พรหมณี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม งานคลัง
8 นางสาวสุมิตา ดีสุข เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม งานพัสดุ
9 นางขวัญตา สีดอกบวบ เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม งานแบบ
10 นางสาวชนัญธิดา มุ่งมาตร เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม งานพัสดุ
11 นางจันท์พฤนต์ มณีศรีขำ พนักงานพิมพ์ ส4 ลูกจ้างประจำ สท.สมุทรสงคราม งานธุรการ
1 นายสมบัติ ฉ่ำบุญรอด พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างชั่วคราว สท.สมุทรสงคราม พนักงานขับรถ
ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
1 นายวิจารณ์ พงศ์นภา นิติกรชำนาญการ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนกฎหมายฯ
2 นายณรงค์ เกียรติชูเจริญ นิติกรชำนาญการ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม ส่วนกฎหมายฯ
3 นายจีระศักดิ์ แดงมณี นิติกรชำนาญการ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม ส่วนกฎหมายฯ
4 นางณภาภัช ชุติวุฒิภัทรกุล นิติกรชำนาญการ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม ส่วนกฎหมายฯ
ส่วนวางแผนและประเมินผล
1 นางสาวสรญา มุกดา นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนวางแผนและประเมินผล
2 นางวิรุฬห์ พยัคฆวรรณ นักวิชาการภาษีชำนาญการ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม ส่วนวางแผน
3 นางสาวภภัสสร อึ้งทรัพย์อนันต์ นักวิชาการภาษีชำนาญการ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม ส่วนวางแผน
4 นางสาวเกศมณี สบายใจ นักวิชาการภาษีชำนาญการ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม ส่วนวางแผน
5 นางสาวอัจฉรา จาตุรัส นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม ส่วนวางแผน
6 นางสาวเตือนใจ นิสัยหาญ นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม ส่วนวางแผน
7 นายปองพล หรงจิตร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ลูกจ้างชั่วคราว สท.สมุทรสงคราม ส่วนวางแผน
ทีมบริหารการสำรวจ
1 นางสาวอมรพรรณ สุขสวัสดิ์อารยา นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม หัวหน้าทีมบริหารการสำรวจ
2 นางสาวพัชรี ชื่นจิตร์ นักวิชาการภาษีชำนาญการ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม ผู้ช่วยหัวหน้าทีมบริหารการสำรวจ
ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี
1 นางรัตนา เพชรรักษ์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี
2 นางกมลลักษณ์ เสวี นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม หัวหน้างานหักภาษี ณ ที่จ่าย
3 นางสาวพัฒนี ใจงาม นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม งานหักภาษี ณ ที่จ่าย
4 นางพิมพา นิมิตร นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม หัวหน้างานกรรมวิธี
5 นางวรัตม์วรัญญา สุวรรณบำรุงชัย เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม งานกรรมวิธี
6 นางสุดาวดี อ่วมสอาด เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม งานกรรมวิธี
7 นายณัฐฐาศิริ ภักดีศุภผล เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม งานกรรมวิธี
8 นางสาวทิษฏยา สงสวาสดิ์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม หัวหน้างานคืนภาษี
9 นางสาวเสมอใจ วงค์ประเสริฐ เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม งานคืนภาษี
10 นางสาวภควรรณภรณ์ สมิตินันทน์ เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม งานคืนภาษี
11 นางสาวปรียา เกตุคลองเขิน เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม งานคืนภาษี
12 นางสายชล ฤทธิเดช เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม งานคืนภาษี
ส่วนแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร นต01
1 นางสาวสายวรุณ ลิ้มมัทวาภิรัติ์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร นต01
2 นางปุณญนุช ลือรัตน์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม หัวหน้าทีมย่อย นต011
3 นายพิษณุ บุญญกานนท์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม หัวหน้าทีมย่อย นต012
4 นางสาวสุกัญญา สุทธิวุฒิ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม หัวหน้าทีมย่อย นต013
5 นางชนชนก เชาวนะมูลนาม นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม หัวหน้าทีมย่อย นต014
6 นางจิดาภา เลวิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม ธุรการส่วนแนะนำฯ นต01
ส่วนแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร นต02
1 นางสาวสายนที บุญมีโชติ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร นต02
2 นางสาวมนทกานต์ กองแก้ว นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม หัวหน้าทีมย่อย นต021
3 นางสาวบูรณภัทร ไอยราพัฒนา นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม หัวหน้าทีมย่อย นต022
4 นางสาวพรประภา ไทยานนท์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม หัวหน้าทีมย่อย นต023
5 นางสุธีมนต์ ตะกรุดทอง นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม หัวหน้าทีมย่อย นต024
6 นางสาวแกมกมล กล้าการนา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ลูกจ้างชั่วคราว สท.สมุทรสงคราม ธุรการส่วนแนะนำฯ นต02
ส่วนแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร นต03
1 นางสาวสุกัญญา บุญรอด นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร นต03
2 นายรณวัตร พนมทอง นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม หัวหน้าทีมย่อย นต031
3 นางสาวฐิติรัตน์ บุญเสี่ยง นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม หัวหน้าทีมย่อย นต032
4 นางศุภนิช หนาแน่น นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม หัวหน้าทีมย่อย นต033
5 นางสาวเยาวลักษณ์ แสวงเวช นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม หัวหน้าทีมย่อย นต034
6 นางสาวจรรยาพร ทองศิริวรรณ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ลูกจ้างชั่วคราว สท.สมุทรสงคราม ธุรการส่วนแนะนำฯ นต03
ทีมกำกับดูแลพิเศษ
1 นางสาวทัตพร สิงหเสนี นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม หัวหน้าทีม พ01
2 นางสาวสุพัตรา องค์อศิวชัย นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม หัวหน้าทีมย่อย พ011
3 นางธิดารัตน์ พลรักษ์เขตต์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม หัวหน้าทีมย่อย พ012
4 นางสาวลักษมณ วิเชียรมณี นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ ข้าราชการ สท.สมุทรสงคราม หัวหน้าทีมย่อย พ013
สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงคราม
1 นายเพียรศักดิ์ ชัยศาสตร์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ ข้าราชการ สส.เมืองสมุทรสงคราม รักษาราชการแทน สรรพากรอำเภอ สส.เมืองฯ
2 นางขนิษฐา ไหลงาม เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน ข้าราชการ สส.เมืองสมุทรสงคราม งานรับชำระ
3 นางสาวกนกพรรณ ศรนาราย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ข้าราชการ สส.เมืองสมุทรสงคราม งานรับชำระและคืนเงิน
4 นางสาวอารีวรรณ กอประเสริฐถาวร นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ ข้าราชการ สส.เมืองสมุทรสงคราม งานสำรวจฯ
5 นางสาวนันธพร ดีสมบูรณ์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ ข้าราชการ สส.เมืองสมุทรสงคราม งานสำรวจฯ
6 นางสาวจรรยา ศรีสุวรรณ เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน ข้าราชการ สส.เมืองสมุทรสงคราม งานบริหารทั่วไป
สรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา
1 นายประภา ศรีสินอำไพ สรรพากรอำเภอ (นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ) ข้าราชการ สส.อัมพวา สรรพากรอำเภอ สส.อัมพวา
2 นางสาวแสงเดือน ปาสาณพันธ์ เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน ข้าราชการ สส.อัมพวา งานรับชำระ,งานรับจด,งานลูกหนี้
3 นางสาวนัทญา เฑียรประยูร เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน ข้าราชการ สส.อัมพวา งานสำรวจฯ
4 นางสาวสร้อยทิพย์ บุนนาค เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน ข้าราชการ สส.อัมพวา งานบัญชี, งานธุรการ
สรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที
1 นางนัฏฐิยา อินทร์นุ่มพันธ์ สรรพากรอำเภอ (นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ) ข้าราชการ สส.บางคนที สรรพากรอำเภอ สส.บางคนที
2 นางปภาดา จันทร์คง เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน ข้าราชการ สส.บางคนที งานสำรวจฯ
3 นางสาววลัยพร ลิ้มสมบูรณ์ เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน ข้าราชการ สส.บางคนที งานธุรการ, งานบัญชี
4 นางสาวลักขณา เต็มพร้อม เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน ข้าราชการ สส.บางคนที งานธุรการ, งานบัญชี
5 นายประเสริฐ ตรีเพ็ชร์ พนักงานขับรถยนต์ ส2 ลูกจ้างประจำ สส.บางคนที พนักงานขับรถ

Last update :
 Thursday, February 6, 2020