เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


:คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง (MOF Tax Clinic)::
layout
 

'เพราะภาษีเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณ แต่คุณ อาจยังไม่เข้าใจเรื่องภาษีดีพอ’

 
                กระทรวงการคลังในฐานะองค์กรภาครัฐอันเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศและรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับนานาภาษีในประเทศไทยจึงตระหนักถึงความสำคัญในการให้ ‘ภาษี’ เป็นเรื่องง่ายๆ ที่ประชาชนทุกคนสามารถ ‘เข้าใจได้’ โครงการ ‘คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง’จึงถือกำเนิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ การให้ความรู้เรื่องภาษี แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน
   
โดยรวมถึงเป็นนวัตกรรมการให้บริการด้านภาษีในรูปแบบใหม่ของ 3 กรมภาษี ได้แก่
กรมสรรพากร
 
กรมสรรพสามิต
 
กรมศุลกากร
 
กรมสรรพากร
 
กรมสรรพสามิต
 
กรมศุลกากร
 
   
                โดยมุ่งเน้นให้บริการ แบบบูรณาการ ณ จุดเดียว เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ ในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ คือ ผู้ประกอบการรายใหม่ ผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆ ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดสมุทรสงคราม  
           
 

Last update :
 Friday, July 14, 2017